Polisa na życie - strona główna

UFK POLISA-ŻYCIE-PKO Akcji Nowa Europa

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy POLISA-ŻYCIE - PKO Akcji Nowa Europa


Oferta dla dynamicznych inwestorów zainteresowanych inwestowaniem na rynkach akcji państw Europy Środkowej, szukających wysokich zysków w długim horyzoncie inwestycyjnym, akceptujących okresowe wahania cen. Inwestycje w akcje wiążą się zwykle z ryzykiem okresowych zmian wartości jednostki uczestnictwa wynikających z sytuacji gospodarczej, a w szczególności sytuacji na giełdach papierów wartościowych.
W długim okresie ryzyko to może procentować jednak znacznie wyższym poziomem zysków.

Zasady działania Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego POLISA-ŻYCIE - PKO Akcji Nowa Europa

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy POLISA-ŻYCIE - PKO Akcji Nowa Europa  jest funduszem, który stawia sobie za cel długoterminowy wzrost wartości aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat przez inwestowanie powierzonych środków w polskie i zagraniczne papiery wartościowe, przy zachowaniu kontrolowanego poziomu ryzyka inwestycji. Całkowita wartość akcji notowanych na giełdach w Rzeczypospolitej Polskiej, Republice Czeskiej i Republice Węgierskiej nie może być niższa niż 60% wartości aktywów Funduszu, natomiast całkowita wartość instrumentów dłużnych nie może przekroczyć 40% wartości aktywów Funduszu.

Zapoznaj się z Regulaminem Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego "POLISA-ŻYCIE" inwestującego w PKO Akcji Nowa Europa

Sprawozdanie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

rok I półrocze II półrocze sprawozdanie roczne
2017  
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008