Polisa na życie - strona główna

UFK POLISA-ŻYCIE-PKO Stabilnego Wzrostu

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy POLISA-ŻYCIE - PKO STABILNEGO WZROSTU


Jest funduszem przeznaczonym dla osób poszukujących bezpiecznego wzrostu kapitału w średnim horyzoncie inwestycyjnym, przy zachowaniu minimalnego ryzyka. Fundusz polecany osobom poszukującym alternatywy dla swoich inwestycji w funduszach dłużnych oraz mających dłuższy horyzont inwestycyjny. Rekomendowany czas inwestycji: powyżej 3 lat

 

Zasady działania Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego POLISA-ŻYCIE - PKO Stabilnego Wzrostu

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy POLISA-ŻYCIE - PKO Stabilnego Wzrostu  jest bezpiecznym funduszem, którego celem jest długookresowy wzrost wartości jednostek uczestnictwa. Kapitał lokowany jest głównie w bezpieczne papiery wartościowe, takie jak obligacje i bony skarbowe. W portfelu funduszu może się też znaleźć niewielka ilość akcji, co minimalizuje ryzyko, a jednocześnie korzystnie wpływa na wzrost wartości jednostki uczestnictwa. Wzrost wartości kapitału zapewniony jest dzięki odsetkom z tych inwestycji i nie podlega znacznym wahaniom. Dzięki temu ryzyko wynikające ze spadku wartości jednostki uczestnictwa jest minimalne.

Zapoznaj się z Regulaminem Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego "POLISA-ŻYCIE" inwestującego w PKO Stabilnego Wzrostu

Sprawozdanie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

rok I półrocze II półrocze sprawozdanie roczne
2017  
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008