Polisa na życie - strona główna Compensa - strona główna

COMPENSA IKZE

Compensa IKZE

Compensa IKZE to indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

Ubezpieczenie IKZE daje podwójną korzyść: możliwość gromadzenia środków na przyszłą emeryturę oraz skorzystanie z ulgi podatkowej każdego roku.

Zalety:

 • w każdym roku możesz odliczać od dochodu w deklaracji PIT wpłaty dokonane na IKZE w roku poprzednim,
 • nie płacisz podatku od zysków kapitałowych 19%,
 • od 65 roku życia możesz wypłacić zgromadzone środki jednorazowo lub w ratach (zapłacisz wówczas tylko 10% zryczałtowany podatek dochodowy; w przypadku wypłaty w innej sytuacji zapłacisz podatek wg obowiązującej na dzień wypłaty skali podatkowej).

Kto może założyć Compensa IKZE?

Oszczędzającym może być osoba fizyczna, która w dniu złożenia wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia spełnia łącznie warunki:

 • ukończyła 16 rok życia i ma nie więcej niż 60 lat,
 • osiąga z wykonywanej pracy dochody, które podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 

Jaka jest minimalna składka funduszowa i jaka jest suma ubezpieczenia?

Minimalna wartość pierwszej składki wynosi 504 zł, w tym:

  • 500 zł - Składka funduszowa, która po potrąceniu opłaty administracyjnej przeznaczona jest na zakup jednostek UFK,
  • 4 zł - Składka ochronna, która w całości przeznaczona jest na pokrycie kosztów ochrony ubezpieczeniowej. Składka ochronna wynosząca 4 zł (wartość Składki ochronnej jest niezmienna przez cały okres trwania umowy ubezpieczenia) zapewnia ochronę ubezpieczeniową na wypadek śmierci Oszczędzającego przez okres 12 miesięcy.

Suma ubezpieczenia na wypadek śmierci wynosi 1 000 zł.

Oszczędzający nie ma obowiązku regularnego opłacania Składek funduszowych, jednak dla utrzymania ochrony ubezpieczeniowej, należy opłacać Składki ochronne najpóźniej z upływem ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia, za który pobrana została przez Towarzystwo poprzednia Składka ochronna (wartość Składki ochronnej wynosi 4 zł i jest niezmienna przez cały okres trwania Umowy ubezpieczenia).

Zakres ochrony:
  • wystąpienie okoliczności umożliwiających dokonanie przez Towarzystwo Wypłaty (wypłata środków zgromadzonych na Indywidualnym rachunku Oszczędzającego):
   – na wniosek Oszczędzającego – po osiągnięciu przez niego wieku 65 lat oraz pod warunkiem dokonywania wpłat w co najmniej 5 latach kalendarzowych,
   – na wniosek Uposażonego albo uprawnionego – w przypadku śmierci Oszczędzającego,
  • śmierć Oszczędzającego w Okresie ubezpieczenia – Towarzystwo wypłaca Uposażonemu albo uprawnionemu sumę ubezpieczenia (1 000 zł).

Dodatkowo, Towarzystwo zobowiązane jest do dokonania:

 • Wypłaty transferowej:
  – na wniosek Oszczędzającego do innej instytucji finansowej, z którą Oszczędzający zawarł umowę o prowadzenie IKZE,
  – na wniosek Uposażonego albo uprawnionego - w przypadku śmierci Oszczędzającego, z rachunku zmarłego Oszczędzającego na IKZE Uposażonego.
 • Zwrotu:
   na wniosek Oszczędzającego - w przypadku odstąpienia, po otrzymaniu pierwszej informacji o wartości środków zgromadzonych na Rachunku albo wypowiedzenia Umowy ubezpieczenia, jeżeli nie zachodzą przesłanki do dokonania Wypłaty lub Wypłaty transferowej.
Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe

Składka funduszowa może być alokowana w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe z oferty Compensy.

Sprawdź wycenę Funduszy

Dodatkowe informacje

Roczny limit wpłat na IKZE: 1,2-krotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok, określonego w ustawie budżetowej lub ustawie o prowizorium budżetowym lub w ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone. Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w roku 2018 wysokość kwoty wpłat na IKZE w roku 2018 wynosi 5 331,60 zł.