Polisa na życie - strona główna Compensa - strona główna

UFK Compensa ESALIENS Akcji

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Compensa ESALIENS Akcji


Inwestor oczekujący znacząco wyższej stopy zwrotu niż z lokat bankowych, akceptujący wysokie ryzyko, dążący do maksymalizacji zysku w okresie co najmniej 3-letnim, skłonny zaakceptować znaczne ryzyko oraz ponieść znaczące straty w nadziei na długoterminowy zysk.

 

Zasady działania Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego inwestującego w ESALIENS Akcji

ESALIENS Akcji (dawniej: Legg Mason Akcji)  jest tradycyjnym funduszem akcyjnym o aktywnej strategii zarządzania. Fundusz dąży do istotnego pobicia indeksu WIG w długim, tj. co najmniej 5-letnim horyzoncie czasu. Cel inwestycyjny funduszu realizowany jest poprzez selektywny dobór branż i spółek w oparciu o rzetelne analizy fundamentalne. Fundusz inwestuje do 100% w akcje małych, średnich i dużych polskich spółek giełdowych.

 Zapoznaj się z Regulaminem Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Compensa ESALIENS Akcji