Polisa na życie - strona główna Compensa - strona główna

UFK Compensa PKO Akcji Plus

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Compensa - PKO Akcji Plus


Oferta dla dynamicznych inwestorów, szukających wysokich zysków w długim horyzoncie inwestycyjnym, akceptujących okresowe wahania cen. Inwestycje w akcje wiążą się zwykle z ryzykiem okresowych zmian wartości jednostki uczestnictwa wynikających z sytuacji gospodarczej, a w szczególności sytuacji na giełdzie.
W długim okresie ryzyko to może procentować jednak znacznie wyższym poziomem zysków. Zalecany horyzont inwestycyjny - co najmniej 5 lat.

Zasady działania Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Compensa - PKO Akcji Plus

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Compensa - PKO Akcji Plus jest funduszem, który stawia sobie za cel dynamiczny wzrost wartości jednostek uczestnictwa w długim okresie. Środki Funduszu lokowane są głównie w akcje wyselekcjonowanych spółek giełdowych, przynoszących dynamiczny wzrost wartości jednostki uczestnictwa w dłuższym okresie.

Zapoznaj się z Regulaminem Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Compensa inwestującego w PKO Akcji Plus