Polisa na życie - strona główna Compensa - strona główna

UFK Compensa PKO Obligacji Długoterminowych

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Compensa - PKO OBLIGACJI DŁUGOTERMINOWYCH


Jest rekomendowany dla inwestorów indywidualnych, posiadających nadwyżki finansowe, którzy myślą o inwestycji w długim terminie, ale akceptują jedynie ograniczony poziom ryzyka. Ze względu na wysoką płynność i dążenie do zysków przewyższających oprocentowanie lokat bankowych, Fundusz stanowi także atrakcyjną ofertę dla firm i korporacji oraz instytucji, takich jak fundacje i stowarzyszenia. Rekomendowany czas inwestycji wynosi min. 2,5 roku akceptujących nawet bardzo wysoki poziom ryzyka, lecz oczekujących w dłuższym okresie czasu wysokich zysków.

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Compensa - PKO Obligacji Długoterminowych jest funduszem, którego celem jest długoterminowy wzrost wartości aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat, przez inwestowanie powierzonych środków w polskie i zagraniczne papiery wartościowe, przy zachowaniu kontrolowanego poziomu ryzyka inwestycji. Kapitał lokowany jest głównie w instrumenty dłużne dopuszczone do publicznego obrotu, a wartość tych lokat nie może być mniejsza niż 50% Wartości Aktywów Funduszu.

Fundusz zakłada inwestycje w instrumenty dłużne o różnych terminach zapadalności, tj. od kilku dni do kilkudziesięciu lat. Mogą to być instrumenty o stałym i zmiennym oprocentowaniu oraz zerokuponowe.
Cechą charakterystyczną tego Funduszu jest wydłużony średni ważony termin zapadalności portfela, nie krótszy niż 2 lata. Nie jest wymagany minimalny poziom ratingu, jednak zdecydowana większość instrumentów lub emitentów posiadać będzie rating inwestycyjny.
Ze względu na stosowaną politykę inwestycyjną, w Funduszu mogą występować krótko- i średnioterminowe wahania wartości jednostki uczestnictwa.

Zapoznaj się z Regulaminem Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Compensa inwestującego w PKO Obligacji Długoterminowych