Polisa na życie - strona główna Compensa - strona główna

UFK Compensa PKO Stabilnego Wzrostu

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Compensa - PKO STABILNEGO WZROSTU


Jest funduszem przeznaczonym dla osób poszukujących bezpiecznego wzrostu kapitału w średnim horyzoncie inwestycyjnym, przy zachowaniu minimalnego ryzyka. Fundusz polecany osobom poszukującym alternatywy dla swoich inwestycji w funduszach dłużnych oraz mających dłuższy horyzont inwestycyjny. Rekomendowany czas inwestycji: powyżej 3 lat

 

Zasady działania Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Compensa - PKO Stabilnego Wzrostu

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Compensa - PKO Stabilnego Wzrostu  jest bezpiecznym funduszem, którego celem jest długookresowy wzrost wartości jednostek uczestnictwa. Kapitał lokowany jest głównie w bezpieczne papiery wartościowe, takie jak obligacje i bony skarbowe. W portfelu funduszu może się też znaleźć niewielka ilość akcji, co minimalizuje ryzyko, a jednocześnie korzystnie wpływa na wzrost wartości jednostki uczestnictwa. Wzrost wartości kapitału zapewniony jest dzięki odsetkom z tych inwestycji i nie podlega znacznym wahaniom. Dzięki temu ryzyko wynikające ze spadku wartości jednostki uczestnictwa jest minimalne.

Zapoznaj się z Regulaminem Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Compensa inwestującego w PKO Stabilnego Wzrostu