Polisa na życie - strona główna Compensa - strona główna

UFK Compensa PKO Zrównoważony

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Compensa - PKO ZRÓWNOWAŻONY

Fundusz przeznaczony jest dla osób szukających znaczącego wzrostu powierzonego kapitału w dłuższym horyzoncie inwestycyjnym, przygotowanych na okresowe wahania cen. Zalecany horyzont inwestycyjny to co najmniej 3-4 lata.

 

Zasady działania Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Compensa - PKO Zrównoważony.

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Compensa - PKO Zrównoważony jest funduszem, o polityce inwestycyjnej zakładającej inwestowanie części aktywów w instrumenty finansowe o stabilnym dochodzie (bony skarbowe i obligacje) oraz instrumenty o wyższym ryzyku inwestycyjnym (akcje). Celem Funduszu jest osiąganie w długoterminowym horyzoncie czasowym wzrostu wartości jednostki uczestnictwa poprzez inwestowanie powierzonych środków w akcje spółek giełdowych, obligacje i bony skarbowe.
Aktywa Funduszu lokowane są w polskie oraz zagraniczne papiery wartościowe przy dążeniu do ograniczenia ryzyka inwestycji, przy czym ze względu na przeważający udział akcji należy wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia znacznych wahań wartości inwestycji w krótkim terminie.

Zapoznaj się z Regulaminem Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Compensa inwestującego w PKO Zrównoważony