Polisa na życie - strona główna Compensa - strona główna

Zgłoś roszczenie

Jeśli miało miejsce zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach umów ubezpieczenia zawartych z Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group (przed połączeniem POLISA-ŻYCIE TU S.A. Vienna Insurance Group) w tej sytuacji prosimy o niezwłoczne zgłoszenie roszczenia.

Roszczenie można zgłosić na trzy sposoby:

1. wypełniając Internetowy Formularz Zgłoszenia Roszczenia
lub
2. wysyłając skompletowane dokumenty bezpośrednio do Centrali Towarzystwa na adres:

Departament Świadczeń i Oceny Ryzyka
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
tel. 22 867 66 67

lub do najbliższej placówki Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group.

3. Wysyłając skompletowane dokumenty na adres mailowy:

roszczenia.polisa@compensazycie.com.pl

Realizacja wniosku roszczeniowego

  • Warunkiem niezbędnym do szybkiego rozpatrzenia roszczenia jest przekazanie wniosku roszczeniowego do Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group oraz wszelkiej dokumentacji, która pozwoli na ustalenie odpowiedzialności, okoliczności zdarzenia, a w konsekwencji szybką wypłatę świadczenia.
  • Niezależnie od otrzymanych dokumentów, Towarzystwo może skierować osobę której dotyczy zdarzenie na konsultacje medyczną. 

Dodatkowo informujemy, że w przypadku dokumentacji sporządzonej w języku obcym, osoba zgłaszająca roszczenie dołącza do akt roszczeniowych jej oryginał i w tłumaczeniu na język polski, które winno być dokonane przez polskiego tłumacza przysięgłego.

Prawidłowo i dokładnie skompletowana dokumentacja roszczeniowa pozwoli na sprawne podjęcie decyzji przez Towarzystwo.

Wszelkie dokumenty roszczeniowe, stanowiące załączniki do akt roszczeniowych winny być dostarczone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Powyższego poświadczenia podpisem, imienną oraz firmową pieczątką, a także aktualną datą, może dokonać kancelaria notarialna, przedstawiciel Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group, osoba występująca z roszczeniem lub organ właściwy pod kątem wydania dokumentów (np. pracownik placówki medycznej, pracownik stosownego urzędu np. Urzędu Stanu Cywilnego, gminy itp.).

Dokumenty do pobrania

Formularz Zgłoszenia Roszczenia

Obowiązek Informacyjny Administratora Danych Osobowych

Wypis z dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Oświadczenie o trwaniu związku małżeńskiego (wymagane w przypadku jeśli od wydania załączonego aktu małżeńskiego minęło 12 miesięcy)

Oświadczenie o stanie cywilnym po śmierci małżonka/małżonki