• Strona główna
  •    ›   
  • O nas
  •    ›   
  • Informacje związane ze zrównoważonym rozwojem

Informacje związane ze zrównoważonym rozwojem

Informacje wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (dalej „Rozporządzenie”)

Oświadczenie w związku z artykułem 3 Rozporządzenia - przejrzystość strategii dotyczących ryzyka dla zrównoważonego rozwoju  

Zgodnie art. 3 Rozporządzenia stanowiącym, iż doradcy finansowi publikują na swoich stronach internetowych informacje na temat swoich strategii dotyczących wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w ramach świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego lub ubezpieczeniowego, POLISA-ŻYCIE UBEZPIECZENIA Sp. z o.o.  przedstawia poniższe informacje.

W ramach prowadzonej działalności POLISA-ŻYCIE UBEZPIECZENIA Sp. z o.o. zajmuje się dystrybucją produktów Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, która identyfikuje następujące kategorie ryzyk: ubezpieczeń zdrowotnych, ubezpieczeń na życie, rynkowe, wartości niematerialnych i prawnych, niewykonywania zobowiązań przez kontrahenta, operacyjne, płynności, reputacji, strategiczne, a także ryzyka nowo powstające, w tym również potencjalnie obejmujące ryzyka ESG (z ang. Environment, Social, Governance).

Chcąc prowadzić działalność w sposób odpowiedzialny wobec klientów, partnerów i społeczeństwa, podmioty zobowiązane powinny uwzględniać w swojej działalności czynniki i ryzyka związane ze zrównoważonym rozwojem tzw. ESG.

Ryzyka związane ze zrównoważonym rozwojem mogą dodatkowo wpływać na ryzyko ubezpieczeniowe, zmiany cen, płynności, a tym samym na kondycję finansową i reputację spółki. Ryzyko ESG to sytuacja lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji. Ryzyka zrównoważonego rozwoju odnoszą się m.in. do:

  • Środowiska (Environment): szeroko pojęta ochrona środowiska, zasobów naturalnych i ich zrównoważone użytkowanie, ograniczenie zanieczyszczeń i odpadów, adaptacja do globalnych zmian klimatycznych, wpływanie na proekologiczne postawy klientów.
  • Czynników społecznych (Social): przestrzeganie uznanych standardów prawa pracy (brak pracy dzieci lub pracy przymusowej, zakaz dyskryminacji), przestrzegania zasad bezpieczeństwa pracy, adekwatne wynagradzanie, umożliwianie podnoszenia kwalifikacji, wolność zrzeszania się w związki zawodowe i prawo do zgromadzeń, prowadzenie biznesu z poszanowaniem praw i potrzeb społeczności lokalnych.
  • Ładu korporacyjnego (Governance): uczciwość podatkowa, mechanizmy zapobiegające korupcji, gwarancja praw pracowniczych, zarządzanie poprzez zrównoważony rozwój i uzależnione od niego wynagrodzenie zarządu spółki, ochrona danych i mechanizmy pozwalające na ujawnianie i zgłaszanie nieprawidłowości, transparentność działania, etyka biznesowa i przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji.

POLISA-ŻYCIE UBEZPIECZENIA Sp. z o.o.  zajmuje się dystrybucją produktów Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, która w ramach inwestycji własnych jako część grupy kapitałowej VIG, przyjęła i stosuje Politykę zarządzania aktywami. Dokument nakłada na poszczególne spółki Grupy VIG obowiązek przyjęcia Strategii Inwestycji i Ryzyka. Jej częścią jest Strategia ESG, która określa kryteria dotyczące limitów bezpośrednich inwestycji w papiery wartościowe  m.in. w zakresie dwóch sektorów uznanych za wrażliwe: sektor zbrojeniowy oraz sektor węgla energetycznego, które stanowią ograniczenie ryzyka zrównoważonego rozwoju:

  • Wykluczenie zakazanej broni – Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group nie dokonuje inwestycji w zakresie zakazanych broni w rozumieniu sprzętu obronnego określonych w Konwencjach: O zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych, które mogą być uważane za powodujące nadmierne cierpienia lub mające niekontrolowane skutki, O zakazie broni chemicznej i O zakazie broni biologicznej i technicznej, wliczając w to broń biologiczną i chemiczną, amunicję kasetową (w tym wszystkie rodzaje możliwych systemów startowych), miny przeciwpiechotne, systemy stawiające miny i inne systemy minowe oraz amunicję uranową. Zakres w/w wykluczeń inwestycyjnych Grupy VIG nie ogranicza się jedynie do definicji zawartych w ww. Konwencjach, co pozwala dodawać do listy ograniczeń, broń będącą dopiero w fazie wdrażania lub testów jak np. broń laserową.
  • Wykluczenie węgla energetycznego – Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group jest świadoma konsekwencji klimatycznych wynikających z energetyki węglowej. Dlatego też decyzje inwestycyjne oceniane są pod kątem zaangażowania w następujące obszary: wydobycie i handel węglem energetycznym, produkcję energii elektrycznej z węgla energetycznego oraz produkcję paliw z węgla.

Powyższe wykluczenia sektorowe są integralną częścią Strategii zmian klimatycznych Grupy VIG.

Dodatkowo, zgodnie z przyjętą Procedurą dotyczącą wprowadzania zmian w ofercie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych – w odniesieniu do których POLISA-ŻYCIE UBEZPIECZENIA Sp. z o.o. świadczy usługi doradztwa ubezpieczeniowego – Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group przeprowadza analizę due dilligence podmiotów zarządzających funduszami i portfelami inwestycyjnymi. Analiza obejmuje swym zakresem czynniki ESG w odniesieniu do podejmowanych przez poszczególnych zarządzających decyzji inwestycyjnych i związanych z nimi ryzyk ESG. W celu weryfikacji i oceny istotnego wpływu ryzyk dla zrównoważonego rozwoju na potencjalny zwrot z inwestycji w ramach oferowanych produktów, Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group zwraca się do podmiotów zarządzających aktywami i funduszami inwestycyjnymi o informację w tym zakresie.

POLISA-ŻYCIE UBEZPIECZENIA Sp. z o.o. planuje uwzględniać czynniki zrównoważonego rozwoju w ramach świadczenia usług doradztwa ubezpieczeniowego poprzez oferowanie produktów Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, która również planuje uwzględniać czynniki zrównoważonego rozwoju jako uzupełnienie rynkowych kryteriów zysku i ryzyka w procesie okresowej analizy portfela UFK oraz zarządzających funduszami i portfelami inwestycyjnymi, o ile nie naruszyłoby to podjętych zobowiązań, które Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group ma wobec obecnych klientów. Jeśli w ramach analizy ocena dwóch lub więcej zarządzających i oferowanych przez nich inwestycji wypadnie podobnie pod względem wyniku zysku i ryzyka, preferowany i wykorzystywany w alokacji.

Ma to na celu zapewnienie, że kryteria ESG są również odpowiednio uwzględniane przy ocenie ryzyka inwestycyjnego, aby pogodzić wymogi zrównoważonego rozwoju docelowych inwestycji z potrzebami klientów w zakresie dywersyfikacji ryzyka i zysków.

Oświadczenie w związku z artykułem 4 Rozporządzenia - przejrzystość w zakresie niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju na poziomie podmiotu

Zgodnie z art. 4 Rozporządzenia stanowiącym, iż doradcy finansowi publikują i utrzymują na swoich stronach internetowych informacje na temat swoich strategii dotyczących negatywnego wpływu decyzji inwestycyjnych na czynniki zrównoważonego rozwoju w ramach świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego lub ubezpieczeniowego, POLISA-ŻYCIE UBEZPIECZENIA Sp. z o.o. przedstawia poniższe informacje.

POLISA-ŻYCIE UBEZPIECZENIA Sp. z o.o. nie bierze pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju w ramach świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego lub ubezpieczeniowego w myśl art. 4 Rozporządzenia.

Celem ograniczenia wpływu potencjalnych ryzyk na zwrot z inwestycji, w tym również potencjalnie związanych z czynnikami ESG, POLISA-ŻYCIE UBEZPIECZENIA Sp. z o.o. oferuje produkty Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, która w ramach doboru produktów inwestycyjnych stosuje dywersyfikację portfela inwestycyjnego. Dodatkowo w ramach inwestycji własnych, zgodnie ze Strategią Inwestycji i Ryzyka, stosuje kryterium wykluczenia sektora zbrojeniowego oraz sektora węgla energetycznego.

POLISA-ŻYCIE UBEZPIECZENIA Sp. z o.o. rozważa w przyszłości analizę niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju w ramach świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego lub ubezpieczeniowego zgodnie z wypracowanymi regulacyjnymi standardami technicznymi.

Oświadczenie w związku z artykułem 5 Rozporządzenia - przejrzystość polityk wynagrodzeń w związku z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju

Zgodnie art. 5 Rozporządzenia stanowiącym, iż Doradcy finansowi ujmują w swoich politykach wynagrodzeń informacje o sposobie zapewniania spójności tych polityk z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju oraz publikują te informacje na swoich stronach internetowych, POLISA-ŻYCIE UBEZPIECZENIA Sp. z o.o. informuje, że nie jest zobowiązana do posiadania polityki wynagrodzeń.