Polisa na życie - strona główna Compensa - strona główna

BEZPIECZNY NA DRODZE

Terminowe Ubezpieczenie na Życie i od następstw wypadków komunikacyjnych

BEZPIECZNY NA DRODZE jest ubezpieczeniem indywidualnym o charakterze ochronnym, związanym z wypadkami komunikacyjnymi. Zakres ochrony dostosowany jest do potrzeb wszystkich użytkowników ruchu drogowego. Ubezpieczenie obejmuje także rowerzystów.

Ubezpieczenie gwarantuje ochronę finansową od następstw wypadków komunikacyjnych.

 

 

 

 

Zalety

 • umowa ubezpieczenia zawierana na czas określony, na min. 1 rok i maksymalnie do 70 roku życia Ubezpieczonego (wiek wstępu: 18-69 lat),
 • suma ubezpieczenia jest stała w całym okresie ubezpieczenia i może wynosić: 2.500 PLN, 5.000 PLN, 7.500 PLN, 10.000 PLN, 15.000 PLN lub 20.000 PLN – wybrana kwota pieniężna stanowi podstawę do określania wysokości świadczeń należnych z tytułu umowy ubezpieczenia, np. świadczenie z tytułu zgonu w wyniku wypadku komunikacyjnego to 1.000% sumy ubezpieczenia, a zatem od 25.000 PLN do 200.000 PLN,
 • składka może być opłacona jednorazowo, za cały okres ubezpieczenia albo regularnie: rocznie lub półrocznie,
 • umowa obejmuje ochroną Ubezpieczonego na terenie całego świata.
Zakres ochrony:
 • zgon Ubezpieczonego (świadczenie: jednorazowa wypłata)
 • zgon Ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego (świadczenie: jednorazowa wypłata)
 • trwała całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy w wyniku wypadku komunikacyjnego (świadczenie: renta miesięczna)
 • trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego (świadczenie: jednorazowa wypłata za każdy orzeczony procent uszczerbku na zdrowiu)
 • pobyt Ubezpieczonego w szpitalu spowodowany wypadkiem komunikacyjnym (świadczenie: jednorazowa wypłata za każdy dzień pobytu w szpitalu, świadczenie płatne za min. 4 dni pobytu w szpitalu)
 • pobyt Ubezpieczonego w szpitalu na OIOM, jeżeli pobyt ten spowodowany był wypadkiem komunikacyjnym (świadczenie: jednorazowa wypłata za każdy dzień pobytu w szpitalu na OIOM) 

Rozszerzenie zakresu ochrony

 • w momencie zawierania umowy ubezpieczenia albo w trakcie trwania umowy ubezpieczenia – w rocznicę polisy – istnieje możliwość rozszerzenia zakresu ochrony o umowę gromadzenia środków w ramach ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (patrz poniżej: Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe)
Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe

Dodatkowe ubezpieczenie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych pozwala na gromadzenie środków w ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych dedykowanych dla tego ubezpieczenia.

 • składka z tytułu umowy ubezpieczenia dodatkowego może być opłacana regularnie (zgodnie z częstotliwością opłacania składki z tytułu umowy podstawowej i płatna razem z nią) albo jednorazowo (minimalna kwota składki jednorazowej: 1.000 PLN),
 • istnieje możliwość dokonywania wpłat doraźnych w każdym czasie obowiązywania umowy,
 • wpłacona składka alokowana jest w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, zgodnie ze wskazaniem Ubezpieczonego,
 • Ubezpieczony ma prawo zgłaszania zmiany alokacji wpłacanej składki, a także konwersji jednostek,
 • minimalna wysokość miesięcznej składki z tytułu inwestowania w ramach jednego z ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych wynosi 30 PLN,
 • istnieje możliwość dokonywania całkowitego lub częściowego wykupu,
 • w przypadku zgonu Ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia wypłacane jest świadczenie: jednorazowa wypłata świadczenia kapitałowego w wysokości równej wartości jednostek funduszy zgromadzonych na indywidualnym koncie Ubezpieczonego,
 • wykaz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, w które mogą być inwestowane wpłacane składki:

 

L.p.

Fundusze

Waluta

Wycena

Akcyjne

1.

Compensa PKO AKCJI PLUS

PLN

Dzienna

2.

Compensa PKO AKCJI NOWA EUROPA

PLN

Dzienna

3.

Compensa ESALIENS Akcji

PLN

Dzienna

Zrównoważone

4.

Compensa PKO ZRÓWNOWAŻONY

PLN

Dzienna

5.

Compensa PKO STABILNEGO WZROSTU

PLN

Dzienna

Bezpieczne

6.

Compensa PKO OBLIGACJI DŁUGOTERMINOWYCH

PLN

Dzienna

 

Dodatkowe informacje

Jeżeli zawarta przez Ciebie umowa ubezpieczenia nie spełnia Twoich oczekiwań masz prawo do odstąpienia:

- jeżeli jesteś osobą fizyczną - w terminie 30 dni od daty jej zawarcia,

- jeżeli jesteś przedsiębiorcą -w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. 

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji o ubezpieczeniu Bezpieczny na Drodze zachęcamy do spotkania z naszym Agentem, który chętnie porozmawia o Twoich potrzebach i przedstawi ubezpieczenie dopasowane do Twoich potrzeb.

Dokumenty do pobrania

 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie i od następstw wypadków komunikacyjnych BEZPIECZNY NA DRODZE

 

Poszczególne Dokumenty Produktowe

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Aneks do Ogólnych Warunków Terminowego Ubezpieczenia na Życie i od następstw wypadków komunikacyjnych BEZPIECZNY NA DRODZE dla umów zawartych z początkiem odpowiedzialności przypadającym na dzień 01.11.2020 lub w terminie późniejszym

Aneks do Ogólnych Warunków Terminowego Ubezpieczenia na Życie i od następstw wypadków komunikacyjnych BEZPIECZNY NA DRODZE dla umów zawartych z początkiem odpowiedzialności przypadającym na dzień 01.12.2020 lub w terminie późniejszym

Sprzedaż zdalna - Oświadczenie Akceptacyjne dla Klienta

Wniosek o zawarcie Terminowego Ubezpieczenia na Życie i od następstw wypadków komunikacyjnych BEZPIECZNY NA DRODZE