Polisa na życie - strona główna Compensa - strona główna

SUPER GWARANCJA

Grupowe Ubezpieczenie na Życie z Opcją Funduszy

SUPER GWARANCJA to pakiet ubezpieczeń skierowany do pracowników firm o różnej strukturze i wielkości, działających we wszystkich segmentach rynku.

Ubezpieczającym jest pracodawca, a Ubezpieczonym – jego pracownik (Ubezpieczonym może być także małżonek, konkubent lub pełnoletnie dziecko pracownika).

 

 

 

 

Zalety

 • umowa ubezpieczenia zawierana na okres 36 miesięcy, z opcją przedłużenia na kolejne okresy,
 • suma ubezpieczenia taka sama dla wszystkich Ubezpieczonych w danej umowie ubezpieczenia (min. suma ubezpieczenia: 3.000 PLN),
 • składka ubezpieczeniowa płatna miesięcznie lub kwartalnie,
 • możliwość ubezpieczenia członków rodziny Ubezpieczonego,
 • szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej w umowie podstawowej, z opcją rozszerzenia o umowę dodatkową oraz umowę gromadzenia środków w ramach ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych – możliwość kształtowania zakresu ochrony i wysokości świadczeń indywidualnie dla danej grupy Ubezpieczonych, 
 • gwarancja ochrony ubezpieczeniowej przez 24h na dobę, na całym świecie,
 • świadczenia wolne od podatku dochodowego i spadkowego,
 • możliwość indywidualnej kontynuacji umowy ubezpieczenia (dotyczy osób, które były ubezpieczone przez min. 9 miesięcy).
Zakres ochrony

w zakresie podstawowym (obligatoryjnym):

 • zgon Ubezpieczonego* (zdarzenie ubezpieczeniowe obejmuje również zdiagnozowanie u Ubezpieczonego Choroby śmiertelnej**, świadczenie: jednorazowa wypłata)

w zakresie rozszerzonym (ryzyka do wyboru):

 • zgon Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (świadczenie: jednorazowa wypłata)
 • zgon Ubezpieczonego w wyniku wypadku lądowego (świadczenie: jednorazowa wypłata)
 • zgon Ubezpieczonego w wyniku wypadku lotniczego (świadczenie: jednorazowa wypłata)
 • zgon Ubezpieczonego w wyniku wypadku wodnego (świadczenie: jednorazowa wypłata)
 • zgon chorobowy Ubezpieczonego (zgon w wyniku zawału serca lub udaru mózgu. Świadczenie: jednorazowa wypłata)
 • zgon Ubezpieczonego powodujący osierocenie dziecka (świadczenie: jednorazowa wypłata)
 • trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (świadczenie: jednorazowa wypłata za każdy orzeczony procent uszczerbku na zdrowiu)
 • wystąpienie u Ubezpieczonego poważnego zachorowania (świadczenie: jednorazowa wypłata)
 • pobyt Ubezpieczonego w szpitalu (świadczenie: jednorazowa wypłata, świadczenie płatne za min. 3 dni pobytu w szpitalu)
 • narodziny żywego dziecka Ubezpieczonemu (świadczenie: jednorazowa wypłata)
 • narodziny martwego dziecka Ubezpieczonemu (świadczenie: jednorazowa wypłata)
 • zgon małżonka/konkubenta Ubezpieczonego (świadczenie: jednorazowa wypłata)
 • zgon małżonka/konkubenta Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (świadczenie: jednorazowa wypłata)
 • zgon dziecka Ubezpieczonego (świadczenie: jednorazowa wypłata)
 • zgon dziecka Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (świadczenie: jednorazowa wypłata)
 • zgon rodziców lub macochy/ojczyma Ubezpieczonego (świadczenie: jednorazowa wypłata)
 • zgon rodziców lub macochy/ojczyma małżonka/konkubenta Ubezpieczonego (świadczenie: jednorazowa wypłata)
 • wystąpienie poważnego zachorowania u małżonka/konkubenta Ubezpieczonego (świadczenie: jednorazowa wypłata)
 • wystąpienie poważnego zachorowania u dziecka Ubezpieczonego (świadczenie: jednorazowa wypłata)

Rozszerzenie zakresu ochrony

Istnieje możliwość rozszerzenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej o dwie umowy dodatkowe:

 • umowę dodatkową do umowy grupowego ubezpieczenia na życie z opcją funduszy SUPER GWARANCJA – zakres ochrony ubezpieczeniowej:
  • zgon Ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy (świadczenie: jednorazowa wypłata)
  • zgon Ubezpieczonego w wyniku wypadku lądowego, lotniczego lub wodnego powodującego osierocenie dziecka (świadczenie: renta miesięczna)
  • zgon rodziców lub macochy/ojczyma Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (świadczenie: jednorazowa wypłata)
  • zgon rodziców lub macochy/ojczyma małżonka/konkubenta Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (świadczenie: jednorazowa wypłata)
  • wystąpienie u Ubezpieczonego trwałej całkowitej niezdolności do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku (świadczenie: jednorazowa wypłata)
  • wystąpienie u Ubezpieczonego trwałej całkowitej niezdolności do pracy z przyczyn innych niż nieszczęśliwy wypadek (świadczenie: jednorazowa wypłata)
  • wystąpienie u małżonka/konkubenta Ubezpieczonego trwałej całkowitej niezdolności do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku (świadczenie: jednorazowa wypłata)
  • wystąpienie u dziecka Ubezpieczonego trwałej całkowitej niezdolności do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku (świadczenie: jednorazowa wypłata)
  • wystąpienie u rodziców lub macochy/ojczyma Ubezpieczonego trwałej całkowitej niezdolności do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku (świadczenie: jednorazowa wypłata)
  • wystąpienie u rodziców lub macochy/ojczyma małżonka/konkubenta Ubezpieczonego trwałej całkowitej niezdolności do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku (świadczenie: jednorazowa wypłata)
  • wystąpienie u Ubezpieczonego trwałej całkowitej niezdolności do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku (świadczenie: renta miesięczna)
  • wystąpienie u małżonka/konkubenta Ubezpieczonego trwałej całkowitej niezdolności do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku (świadczenie: renta miesięczna)
  • wystąpienie u dziecka Ubezpieczonego trwałej całkowitej niezdolności do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku (świadczenie: renta miesięczna)
  • pobyt Ubezpieczonego w szpitalu, jeżeli pobyt ten nie był spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem (świadczenie: jednorazowa wypłata, świadczenie płatne za min. 2 dni pobytu w szpitalu)
  • pobyt Ubezpieczonego w szpitalu, jeżeli pobyt ten był spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem (świadczenie: jednorazowa wypłata za każdy dzień pobytu w szpitalu)
  • pobyt Ubezpieczonego w szpitalu na OIOM (świadczenie: jednorazowa wypłata za każdy dzień pobytu w szpitalu na OIOM)
  • pobyt małżonka/konkubenta Ubezpieczonego w szpitalu, jeżeli pobyt ten nie był spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem (świadczenie: jednorazowa wypłata, świadczenie płatne za min. 3 dni pobytu w szpitalu)
  • pobyt małżonka/konkubenta Ubezpieczonego w szpitalu, jeżeli pobyt ten był spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem (świadczenie: jednorazowa wypłata, świadczenie płatne za min. 3 dni pobytu w szpitalu)
  • pobyt dziecka Ubezpieczonego w szpitalu, jeżeli pobyt ten nie był spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem oraz jeżeli dziecko ukończyło 3 rok życia i nie ukończyło 18 raku życia (świadczenie: jednorazowa wypłata, świadczenie płatne za min. 3 dni pobytu w szpitalu)
  • pobyt dziecka Ubezpieczonego w szpitalu, jeżeli pobyt ten był spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem oraz jeżeli dziecko nie ukończyło 18 roku życia (świadczenie: jednorazowa wypłata, świadczenie płatne za min. 3 dni pobytu w szpitalu)
  • trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy (świadczenie: jednorazowa wypłata za każdy orzeczony procent uszczerbku na zdrowiu)
  • trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu (świadczenie: jednorazowa wypłata za każdy orzeczony procent uszczerbku na zdrowiu)
  • trwały uszczerbek na zdrowiu dziecka Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku, jeżeli dziecko nie ukończyło 18 roku życia (świadczenie: jednorazowa wypłata za każdy orzeczony procent uszczerbku na zdrowiu)
  • narodziny Ubezpieczonemu wcześniaka (świadczenie: jednorazowa wypłata)
  • wystąpienie poronienia u Ubezpieczonego lub małżonki/konkubiny Ubezpieczonego (świadczenie: jednorazowa wypłata)
  • poddanie Ubezpieczonego operacji chirurgicznej (świadczenie: jednorazowa wypłata)
  • poddanie Ubezpieczonego operacji chirurgicznej, przeprowadzonej podczas pobytu w szpitalu, trwającego min. 3 dni (świadczenie: jednorazowa wypłata)
  • rehabilitacja Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (świadczenie: jednorazowa wypłata)
  • rehabilitacja Ubezpieczonego z przyczyn innych niż nieszczęśliwy wypadek (świadczenie: jednorazowa wypłata)
  • rekonwalescencja Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (świadczenie: jednorazowa wypłata)
  • rekonwalescencja poszpitalna Ubezpieczonego (świadczenie: jednorazowa wypłata)
  • czasowa niezdolność do pracy Ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy (świadczenie: jednorazowa wypłata, świadczenie płatne za min. 4 dni niezdolności do pracy)
  • wystąpienie u Ubezpieczonego zdarzenia wchodzącego w zakres pakietu urazowego: wstrząśnienie mózgu skutkujące pobytem w szpitalu, złamanie, zwichnięcie stawu, oparzenie, odmrożenie (świadczenie: jednorazowa wypłata)
  • wystąpienie u Ubezpieczonego lekkiego obrażenia ciała w wyniku nieszczęśliwego wypadku (świadczenie: jednorazowa wypłata)
  • przeprowadzenie u Ubezpieczonego specjalistycznego leczenia (świadczenie: jednorazowa wypłata)
  • leczenie poszpitalne – świadczenie apteczne (świadczenie: jednorazowa wypłata)
 • umowę gromadzenia środków w ramach ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (patrz poniżej: Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe)

*) zgodnie z warunkami na posiadanej polisie 

**) świadczenie z tytułu zdarzenia zdiagnozowanie Choroby śmiertelnej wynosi 50% świadczenia z tytułu Zgonu Ubezpieczonego. Wypłata świadczenia z tytułu zdiagnozowania Choroby śmiertelnej skutkuje pomniejszeniem świadczenia z tytułu Zgonu Ubezpieczonego o wartość wypłaconego świadczenia z tytułu zdiagnozowania Choroby śmiertelnej.

 

Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe

Dodatkowe ubezpieczenie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych pozwala na gromadzenie środków w ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych dedykowanych dla tego ubezpieczenia.

 • składka z tytułu umowy ubezpieczenia dodatkowego może być opłacana regularnie (zgodnie z częstotliwością opłacania składki z tytułu umowy podstawowej i płatna razem z nią) albo jednorazowo (minimalna kwota składki jednorazowej: 1.000 PLN),
 • istnieje możliwość dokonywania wpłat doraźnych w każdym czasie obowiązywania umowy,
 • wpłacona składka alokowana jest w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, zgodnie ze wskazaniem Ubezpieczonego,
 • Ubezpieczony ma prawo zgłaszania zmiany alokacji wpłacanej składki, a także konwersji jednostek,
 • minimalna wysokość miesięcznej składki z tytułu inwestowania w ramach jednego z ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych wynosi 30 PLN,
 • istnieje możliwość dokonywania całkowitego lub częściowego wykupu,
 • w przypadku zgonu Ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia wypłacane jest świadczenie: jednorazowa wypłata świadczenia kapitałowego w wysokości równej wartości jednostek funduszy zgromadzonych na indywidualnym koncie Ubezpieczonego,
 • wykaz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, w które mogą być inwestowane wpłacane składki:

L.p.

Fundusze

Waluta

Wycena

Akcyjne

1.

Compensa PKO AKCJI PLUS

PLN

Dzienna

2.

Compensa PKO AKCJI NOWA EUROPA

PLN

Dzienna

3.

Compensa ESALIENS Akcji

PLN

Dzienna

Zrównoważone

4.

Compensa PKO ZRÓWNOWAŻONY

PLN

Dzienna

5.

Compensa PKO STABILNEGO WZROSTU

PLN

Dzienna

Bezpieczne

6.

Compensa PKO OBLIGACJI DŁUGOTERMINOWYCH

PLN

Dzienna

Dodatkowe informacje

Jeżeli zawarta przez Ciebie umowa ubezpieczenia nie spełnia Twoich oczekiwań masz prawo do odstąpienia:

- jeżeli jesteś osobą fizyczną - w terminie 30 dni od daty jej zawarcia,

- jeżeli jesteś przedsiębiorcą - w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji o ubezpieczeniu Super Gwarancja zachęcamy do spotkania z naszym Agentem, który chętnie porozmawia o Twoich potrzebach i przedstawi ubezpieczenie dopasowane do Twoich potrzeb.

Dokumenty do pobrania

 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Opcja Funduszy SUPER GWARANCJA

 

Poszczególne Dokumenty Produktowe

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Sprzedaż zdalna - Oświadczenie Akceptacyjne dla Klienta

Wniosek o zawarcie Umowy Podstawowej Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Opcja Funduszy SUPER GWARANCJA

Wniosek o zawarcie Umowy Dodatkowej Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Opcja Funduszy SUPER GWARANCJA

Wniosek o Indywidualną Kontynuację Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Opcja Funduszy SUPER GWARANCJA

Deklaracja zgody przystąpienia do Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Opcja Funduszy SUPER GWARANCJA  dla umów zawartych po 01.06.2018

Deklaracja zgody przystąpienia do Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Opcja Funduszy SUPER GWARANCJA dla umów zawartych przed 01.06.2018

Regulamin Uczestnictwa w Programie Pakiet Usług Assistance

Załącznik nr 1 do Regulamin Uczestnictwa w Programie Pakiet Usług Assistance