Polisa na życie - strona główna Compensa - strona główna

POLISA DLA CIEBIE

Ubezpieczenie na Życie

POLISA DLA CIEBIE to ubezpieczenie indywidualne przeznaczone dla osób, którym zależy na zabezpieczeniu bliskich.

Dodatkowo, istnieje możliwość zawarcia umów dodatkowych, rozszerzających zakres ochrony ubezpieczeniowej: na wypadek trwałej całkowitej niezdolności do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku oraz na wypadek zgonu w wyniku nieszczęśliwego wypadku, a także o umowę gromadzenia środków w ramach ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych.

Ubezpieczonym może być pełnoletnia osoba (wiek wstępu: 18-85 lat).

Ubezpieczony i Ubezpieczający to jedna osoba.

Składka ubezpieczeniowa może być opłacana regularnie, z częstotliwością miesięczną, kwartalną, półroczną lub roczna albo jednorazowo, za cały okres ubezpieczenia.

Zalety

 • umowa zawierana na czas nieokreślony
 • w każdą kolejną rocznicę ubezpieczenia możliwość podwyższenia sumy ubezpieczenia na wypadek śmierci o kwotę nieprzekraczającą 10% wartości sumy ubezpieczenia aktualnej na dzień złożenia wniosku
 • możliwość rozszerzenia zakresu ochrony z tytułu umowy (nie dotyczy umów opłacanych składką jednorazową) o umowy dodatkowe: na wypadek zgonu Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku, na wypadek trwałej całkowitej niezdolności do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • opcja gromadzenia środków w ramach ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
Zakres ochrony:
 • śmierć Ubezpieczonego (świadczenie: jednorazowa wypłata)

 

Rozszerzenie zakresu ochrony

możliwość rozszerzenia zakresu ochrony o:

 • dodatkowe ubezpieczenie na wypadek trwałej całkowitej niezdolności do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • umowę zawiera się na czas nieokreślony,
 • składka należna z tytułu umowy dodatkowej płatna jest łącznie ze składką należną z tytułu umowy podstawowej,
 • w przypadku orzeczenia u Ubezpieczonego trwałej całkowitej niezdolności do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku – Towarzystwo wypłaci Ubezpieczonemu świadczenie w postaci renty miesięcznej w wysokości 1 000 PLN / 1 500 PLN lub 2 000 PLN przez okres kolejnych 120 miesięcy

 

 • dodatkowe ubezpieczenie na wypadek zgonu Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 • umowę zawiera się na czas nieokreślony,
 • składka należna z tytułu umowy dodatkowej płatna jest łącznie ze składką należną z tytułu umowy podstawowej,
 • w przypadku śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku – Towarzystwo wypłaci Beneficjentowi jednorazowe świadczenie,
 • umowę gromadzenia środków w ramach ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (patrz poniżej: Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe).
Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe

Dodatkowe ubezpieczenie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych pozwala na gromadzenie środków w ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych dedykowanych dla tego ubezpieczenia.

 • składka z tytułu umowy ubezpieczenia dodatkowego może być opłacana regularnie (zgodnie z częstotliwością opłacania składki z tytułu umowy podstawowej i płatna razem z nią) albo jednorazowo (minimalna kwota składki jednorazowej: 1.000 PLN),
 • istnieje możliwość dokonywania wpłat doraźnych w każdym czasie obowiązywania umowy,
 • wpłacona składka alokowana jest w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, zgodnie ze wskazaniem Ubezpieczonego,
 • Ubezpieczony ma prawo zgłaszania zmiany alokacji wpłacanej składki, a także konwersji jednostek,
 • minimalna wysokość miesięcznej składki z tytułu inwestowania w ramach jednego z ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych wynosi 30 PLN,
 • istnieje możliwość dokonywania całkowitego lub częściowego wykupu,
 • w przypadku zgonu Ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia wypłacane jest świadczenie: jednorazowa wypłata świadczenia kapitałowego w wysokości równej wartości jednostek funduszy zgromadzonych na indywidualnym koncie Ubezpieczonego,
 • wykaz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, w które mogą być inwestowane wpłacane składki:

 

L.p.

Fundusze

Waluta

Wycena

Akcyjne

1.

Compensa PKO AKCJI PLUS

PLN

Dzienna

2.

Compensa PKO AKCJI NOWA EUROPA

PLN

Dzienna

3.

Compensa ESALIENS Akcji

PLN

Dzienna

Zrównoważone

4.

Compensa PKO ZRÓWNOWAŻONY

PLN

Dzienna

5.

Compensa PKO STABILNEGO WZROSTU

PLN

Dzienna

Bezpieczne

6.

Compensa PKO OBLIGACJI DŁUGOTERMINOWYCH

PLN

Dzienna

Dodatkowe informacje

Jeżeli zawarta przez Ciebie umowa ubezpieczenia nie spełnia Twoich oczekiwań masz prawo do odstąpienia w terminie 30 dni od daty jej zawarcia.

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji o ubezpieczeniu Polisa dla Ciebie zachęcamy do spotkania z naszym Agentem, który chętnie porozmawia o Twoich potrzebach i przedstawi ubezpieczenie dopasowane do Twoich potrzeb.

Dokumenty do pobrania

 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie Polisa dla Ciebie

 

Poszczególne Dokumenty Produktowe

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Aneks do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na Życie POLISA DLA CIEBIE dla umów zawartych z początkiem odpowiedzialności przypadającym na dzień 01.11.2020 lub w terminie późniejszym

Aneks do Ogólnych Warunków Dodatkowego Ubezpieczenia na Życie POLISA DLA CIEBIE na wypadek trwałej całkowitej niezdolności do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku dla umów zawartych z początkiem odpowiedzialności przypadającym na dzień 01.12.2020 lub w terminie późniejszym

Sprzedaż zdalna - Oświadczenie Akceptacyjne dla Klienta

Wniosek o zawarcie Podstawowego Ubezpieczenia na życie Polisa dla Ciebie

Wniosek o zawarcie Dodatkowego Ubezpieczenia na wypadek trwałej całkowitej niezdolności do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku

Wniosek o zawarcie Dodatkowego Ubezpieczenia na wypadek zgonu w wyniku nieszczęśliwego wypadku