Polisa na życie - strona główna Compensa - strona główna

ŻAK

Ubezpieczenie Stypendialne

 

ŻAK zapewnia wypłatę stypendium edukacyjnego w momencie rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole wyższej lub pomaturalnej.

Ubezpieczenie kierowane jest nie tylko do rodziców dziecka, na rzecz którego ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia, ale do wszystkich osób, również tych spoza kręgu osób spokrewnionych z dzieckiem, które gotowe są zawrzeć umowę gwarantującą świadczenia stypendialne.

 

 

Ubezpieczającym może być pełnoletnia osoba, która w okresie opłacania składki nie przekroczy wieku taryfowego wynoszącego 75 lat.

Ubezpieczonym może być osoba, która w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia nie ukończyła 15 roku życia.

 

Zalety

  • stypendium edukacyjne należne jest Ubezpieczonemu począwszy od 1 września roku, w którym Ubezpieczony rozpoczął lub rozpocznie naukę w szkole policealnej lub wyższej,
  • wysokość gwarantowanej miesięcznej raty stypendium wynosi nie mniej niż 200 PLN (przy zawieraniu umowy strony ustalają jej wysokość jako wielokrotność 100 PLN).
Zakres ochrony:
  • w przypadku dożycia przez Ubezpieczającego do końca okresu opłacania składek – Towarzystwo wypłaca Ubezpieczonemu stypendium edukacyjne przez 10 miesięcy roku szkolnego, przez okres 5 lat,
  • w przypadku śmierci Ubezpieczającego przed końcem okresu opłacania składek – Towarzystwo wypłaca Ubezpieczonemu stypendium edukacyjne przez 12 miesięcy roku, przez okres 5 lat,
  • jeżeli nie złożono uprzednio wniosku o wypłatę stypendium edukacyjnego, Towarzystwo wypłaci wartość wykupu ubezpieczenia na wniosek Ubezpieczonego, w przypadku:
  • zawarcia przez Ubezpieczonego związku małżeńskiego,
  • ukończenia przez Ubezpieczonego 24 roku życia.
  • w przypadku śmierci Ubezpieczonego w okresie trwania umowy ubezpieczenia – Towarzystwo wypłaci Ubezpieczającemu wartość wykupu
Dodatkowe informacje

Jeżeli zawarta przez Ciebie umowa ubezpieczenia nie spełnia Twoich oczekiwań masz prawo do odstąpienia  w terminie 30 dni od daty jej zawarcia. 

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji o ubezpieczeniu ŻAK zachęcamy do spotkania z naszym Agentem, który chętnie porozmawia o Twoich potrzebach i przedstawi ubezpieczenie dopasowane do Twoich potrzeb.

Dokumenty do pobrania

 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Stypendialnego ŻAK

 

Poszczególne Dokumenty Produktowe

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Aneks do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Stypendialnego ŻAK dla umów zawartych z początkiem odpowiedzialności przypadającym na dzień 01.11.2020 lub w terminie późniejszym

Wniosek o zawarcie Ubezpieczenia Stypendialnego ŻAK

Załącznik do wniosku o zawarcie Ubezpieczenia Stypendialnego ŻAK

Dokument Zawierający Kluczowe Informacje - Ubezpieczenie Stypendialne ŻAK

Załącznik do Dokumentu Zawierającego Kluczowe Informacje - Scenariusze